CheckEat
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг у сфері інформатизації

Укладений між:

Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ДАЙНАМІКС», код ЄДРПОУ 43559381, в особі директора Колесніченка Віталія Миколайовича, який діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони,

і будь-якою особою, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Замовник»), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (надалі — «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації.

При замовленні та отриманні Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом його прийняття (акцептування).

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається прийняттям цього договору публічної оферти:

- реєстрація Замовником акаунту (облікового запису) шляхом заповнення спеціалізованої форми;

- генерування та завантаження QR-кодів закладів з використанням Сервісу «Checkeat»;

- здійснення вибору в меню закладу, додавання опису чи зображення страв;

- здійснення оплати за замовлені страви з використанням Сервісу.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://checkeat.app

2.2. «Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.3. «Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації. які надаються Виконавцем, та зазначені на Веб-сайті Виконавця https://checkeat.app

2.4. «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність, що зареєструвалась у мобільному додатку "CheckEat" (надалі – Мобільний додаток») і отримує від Виконавця послуги (доступ до Сервісу «Checkeat») та акцептувала даний Договір.

2.5. «Виконавець» – юридична особа, що надає послуги із консультування з питань інформатизації шляхом забезпечення доступу до Сервісу «Checkeat» та технічної підтримки його діяльності та реквізити якого зазначено у розділі 9 даного Договору.

2.6. «Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника та/або активація послуги Замовником, та/або підключення послуги через Мобільний додаток.

2.7. «Сервіс «Checkeat» - комплекс інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення, комунікаційні технології та технічні рішення, спрямовані на оптимізацію роботи закладів громадського харчування за допомогою QR-кодів.

2.8. «Партнер» - суб'єкт господарювання, з яким Виконавець має договірні відносини щодо співпраці.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації, спрямовані на забезпечення доступу до Сервісу «Checkeat» на визначених Договором умовах, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити Замовлення.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ ТА ЗАМОВНИКА

4.1. Виконавець зобов'язаний:

 • До надання Послуги надати можливість для ознайомлення Замовником цим договором шляхом публікації на Сайті Виконавця;
 • Організувати належну роботу Сервісу, його компонентів, для одержання Замовником бесперешкодного доступу до нього;
 • Об'єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті Виконавця.
4.2. Виконавець має право:

 • Вносити зміни до програмного забезпечення з метою покращення роботи Сервісу «Checkeat»;
 • В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору, в тому числі при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов'язань;
 • Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з обов'язковою їх публікацією на Веб-сайті Виконавця.
4.3. Замовник зобов'язаний:

 • При реєстрації акаунту (облікового запису) повідомляти достовірні дані та відомості;
 • Не надавати доступу до свого облікового запису або реєстраційної інформації третім особам;
 • Дотримуватись заходів безпеки для свого облікового запису;
 • Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.
4.4. Замовник має право:

 • Користуватись Послугами згідно умов даного Договору;
 • Активувати зазначені Послуги шляхом реєстрації у Мобільному додатку;
 • Знайомитись з порядком та умовами надання послуг Виконавцем;
 • Вносити пропозиції щодо покращення роботи Сервісу «Checkeat», повідомляти про проблеми з функціонуванням Сервісу.


5. БЕЗПЕКА СЕРВІСУ

5.1. Замовнику заборонено втручання в роботу Сервісу «Checkeat», зокрема:

 • Копіювати, продавати, передавати, призначати, встановлювати права, аналізувати код, здійснювати зворотній інжиніринг;
 • Завантажувати або передавати файли, які містять віруси, пошкоджені файли або дані, або будь-яке інше програмне забезпечення, що може вплинути на роботу Сервісу «Checkeat»;
 • Намагатися отримати паролі або іншу особисту інформацію від інших користувачів, включаючи інформацію, яка дозволяє встановити особу;
 • Використовувати канали підтримки для створення помилкових звітів чи не за призначенням;
 • Вчиняти шахрайські чи інші неправомірні дії;
 • Втручатися, зламувати або розшифровувати будь-які передачі даних на або з серверів Виконавця;
 • Втручатися в здатність інших користувачів отримувати доступ до Сервісу «Checkeat», в тому числі переривати роботу, перевантажувати сервери або вчиняти дії, які перешкоджають роботі Сервісу «Checkeat» і використанню його іншими Користувачами.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб).7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, пандемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

7.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

8.2. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

8.3. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його замовлення.

8.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі, отримання інформації про замовлення, та обробки інформації про нього у відповідності до Політики конфіденційності.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

8.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїх особистих потребах без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

8.7. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але, у будь-якому випадку, до моменту остаточного його виконання Сторонами.

8.9. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакредакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

8.10. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

8.11. З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

8.12. Сторони домовилися, що Виконавцю належать всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання Послуг, у тому числі передбачені чинним законодавством України, а також міжнародними нормативно-правовими актами у встановленому законодавством порядку, а саме:

- право на використання об'єкта інтелектуальної власності;

- виключне право дозволяти використовувати об'єкт інтелектуальної власності;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання;

- а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому.9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ДАЙНАМІКС»

Місцезнаходження: Україна, 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, будинок 12, офіс 177

Банківські реквізити:

Рахунок UA 24 300346 0000026005095079201 в АТ «Альфа-Банк»

hello@checkeat.app